Privacy

1. ALGEMEEN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de bv KONVIVIO (BE0717.750.654), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Witte paterstraat 4 (hierna “KONVIVIO” of “Wij” genoemd). Indien u vragen heeft over dit Handvest voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna het “Handvest”), kunt u ons schrijven per post op bovengenoemd adres of per e-mail op het volgende adres: info@konvivio.be.

Wij maken ons zorgen over het respect voor uw privacy bij het gebruik van de website https://www.digital-meeting.be (hierna de “Site”) en zijn ons bewust van het belang dat u eraan hecht. Daarom verzamelen we alleen persoonlijke gegevens over u als dat nodig is voor de doeleinden die in dit Handvest worden beschreven. Het doel van dit Privacybeleid is om u volledig te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en het gebruik dat we ervan maken.

Onder persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens” genoemd) wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon is identificeerbaar wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer elementen die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

De verwerking van Persoonsgegevens die via de Site worden verzameld, is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Zij is met name onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, aan de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”). Deze wetsteksten garanderen een specifieke bescherming voor elke gebruiker van de Site (“U”) wiens Persoonlijke Gegevens door Konvivio worden verwerkt in verband met het gebruik van de Site. Dit handvest is opgesteld in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit deze wetsteksten.

2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u de Site gebruikt, verzamelen en verwerken wij de volgende Persoonsgegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden en principes:

  • Uw naam, voornaam/voornamen, e-mailadres dat u ons verstrekt bij het invullen van het formulier om uw “My Digital-Meeting” profiel aan te maken.
  • De namen van de rechtspersonen (bedrijven en verenigingen) die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u de Site of onze diensten gebruikt.
  • Uw IP-adres, uw taalvoorkeuren, de pagina’s of delen van de site die u bezoekt en andere informatie met betrekking tot uw navigatie. Een deel van deze informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies (zie paragraaf 5 hieronder).

3. ONS GEBRUIK VAN DEZE GEGEVENS

Wij gebruiken de door ons verzamelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u in staat te stellen de verschillende functionaliteiten van de Site te gebruiken en u de gevraagde diensten te leveren, om uw vragen of verzoeken te registreren en te beantwoorden, en voor elk ander doel dat nodig is voor de uitvoering van het contract dat u met ons aangaat door gebruik te maken van onze Site en onze diensten
  • Om u, met name per e-mail, informatie te sturen over soortgelijke producten en diensten die worden aangeboden, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.
  • Beantwoorden aan elk verzoek van een bevoegde autoriteit of voldoen aan elke andere wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen kunnen zijn.
  • Zorg voor de computerveiligheid van de Site, voorkom, detecteer en bestrijd frauduleuze, illegale of in strijd met deze TOS, bescherm de gebruikers van de Site of hun eigendommen. Dit hergebruik van uw Persoonlijke Gegevens wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de veiligheid van onze Site en onze diensten te waarborgen.
  • Het uitvoeren van statistieken en/of marktanalyses om onze Site en onze diensten te beheren en te verbeteren, maar alleen met behulp van uw Persoonlijke Gegevens in een geaggregeerde vorm die het niet mogelijk maakt om u direct te identificeren. Dit hergebruik van uw Persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de winstgevendheid en groei van onze activiteiten te waarborgen, met inachtneming van uw individuele rechten en vrijheden en met gebruikmaking van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om onrechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

4. GEBRUIK VAN « COOKIES »

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw terminal wanneer u de Site bezoekt. Met deze “cookie” kunt u niet direct worden geïdentificeerd, maar wordt informatie op uw terminal opgeslagen met betrekking tot uw bezoek aan de Site. Dit cookie wordt dan herkend bij elk volgend bezoek aan de Site, of wanneer u een andere site bezoekt die dit cookie herkent. Het gebruik van een “cookie” maakt het mogelijk om de toegang tot de Site te vereenvoudigen en het surfen te optimaliseren. Het kan ook gebruikt worden om de presentatie van de site voor elke bezoeker te personaliseren.

Door gebruik te maken van de Site aanvaardt u dat er cookies op uw computer kunnen worden geïnstalleerd, waardoor informatie kan worden opgeslagen die met name betrekking heeft op de taal die tijdens uw navigatie wordt gekozen en de delen van de Site die worden bezocht (in het bijzonder de keuze van het “privé” of “professioneel” gedeelte van de Site). U accepteert ook dat wij achteraf toegang krijgen tot de gegevens die op deze manier zijn opgeslagen. Deze opslag of toegang tot de opgeslagen informatie kan een verwerking van Persoonsgegevens zijn, die vervolgens wordt uitgevoerd voor de doeleinden die hierboven in punt 3 zijn aangegeven.

Naast de informatie in hoofdstuk 3 wordt in de onderstaande tabel uitgelegd welke cookies wij gebruiken en voor welke specifieke doeleinden:

CookieNaamBedoeling
Essentiële cookiesSession IDDe Site maakt gebruik van specifieke cookies, die essentieel zijn voor de goede werking van de Site. Het stelt het systeem in staat om de gebruiker te identificeren als een unieke en individuele gebruiker, te onderscheiden van elke andere persoon die de site bezoekt. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten de systemen van Digital-Meeting. Het bewaren van deze informatie is slechts tijdelijk. Het gebruik van deze cookie is essentieel voor een veilige toegang tot de “My Digital-Meeting.be”-account.

In principe kunt u ons gebruik van cookies beperken of verbieden door de instellingen van uw browser te wijzigen. De meeste browsers bieden met name de mogelijkheid om cookies van de harde schijf van de computer te verwijderen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te genereren wanneer een cookie wordt geplaatst. Voor meer informatie over deze functies kunt u de instructies of het helpscherm van uw browser raadplegen. Houd er rekening mee dat bepaalde onderdelen of functies van de Site niet meer beschikbaar zijn of niet meer goed functioneren als cookies worden verwijderd of geblokkeerd.

5. BEVEILIGING EN DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

Wij dragen er zorg voor dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Gegevens gewaarborgd is. Wij gebruiken erkende veiligheidsprocedures om de veiligheid van de overdracht van uw Persoonlijke Gegevens van en naar onze Site te garanderen.

Wij kunnen uw gegevens geheel of gedeeltelijk doorgeven aan derden wanneer dit door een administratieve of gerechtelijke instantie wordt vereist, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens zijn intrinsiek verbonden met de activiteit van onze Site en kunnen daarom worden overgedragen aan een andere onderneming in het geval dat we onze activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten verkopen, toewijzen, bijdragen of anderszins overdragen, of fuseren met een andere onderneming of enige andere vorm van reorganisatie van onze activiteiten uitvoeren.

Afgezien van deze veronderstellingen delen wij uw gegevens niet met derden die ze voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Bovendien worden uw gegevens niet opgeslagen op servers buiten de Europese Unie.

6. HOE LANG UW GEGEVENS WORDEN BEWAARD

Uw Persoonlijke Gegevens worden door KONVIVIO bewaard gedurende de tijd die nodig is om u te voorzien van de diensten die u van ons vraagt en om te reageren op eventuele vragen of verzoeken die u ons stuurt. Het wordt dan bewaard als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van informatie over onze producten en diensten of soortgelijke producten en diensten die door KONVIVIO worden aangeboden. In dit geval worden uw gegevens bewaard totdat u bezwaar maakt tegen deze verwerking, waartoe u te allen tijde gerechtigd bent. Daarna zullen wij uw gegevens in principe verwijderen, tenzij de bewaring ervan nog steeds noodzakelijk is voor een van de andere in punt 3 hierboven vermelde doeleinden.

7. UW RECHTEN

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden.

U hebt het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en verzet tegen de verwerking van uw gegevens, evenals het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens, binnen de grenzen en volgens de voorwaarden die door de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld.

U kunt uw toestemming voor het gebruik dat u eerder heeft toegestaan te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming voor een van deze toepassingen geen invloed heeft op de verwerking van uw Persoonsgegevens die al is uitgevoerd, maar alleen van toepassing is voor de toekomst.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op het in punt 1 vermelde adres of ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@konvivio.be. Elk verzoek om deze rechten uit te oefenen moet vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart.

Bovendien wordt in eventuele e-mails of commerciële nieuwsbrieven die naar u worden verzonden, een link aangegeven waarop u kunt klikken, zodat u geen promotionele informatie meer van ons ontvangt.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be).

Daarnaast kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op het volgende adres: info@digital-meeting.be

8. INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Handvest. Deze wijzigingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via de Site of door middel van een individuele kennisgeving, en zullen 7 dagen nadat ze zijn gepubliceerd of gecommuniceerd van kracht worden.