Gebruiksvoorwaarden

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

De site https://www.digital-meeting.be die u gebruikt (hierna de “Site”), wordt gepubliceerd door KONVIVIO srl (BE0712.750.654), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Witte Paterstraat, 4 (hierna “KONVIVIO” of “We”) (Email: info@digital-meeting.be ).

2. ONDERWERP VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site (“AGV”) is het definiëren van de voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van de Site, met name de toegang tot de Site en het gebruik ervan door elke gebruiker (“U”). Het gebruik van de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AGV, die u erkent te hebben gelezen en begrepen. Als u de AGV niet accepteert, mag u de site niet gebruiken en wordt u verzocht zich onmiddellijk af te melden.

De AGV worden online gezet en kunnen op elk moment op de Site worden geraadpleegd. Ze kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd op basis van wijzigingen in de Site, wijzigingen in de wetgeving of om een andere legitieme reden. Elke wijziging van de AGV wordt 7 dagen na het online zetten ervan van kracht.

3. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST

U mag de site en de informatie op de site alleen gebruiken voor privégebruik, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de AGV. Elk commercieel gebruik of extractie van de Site of de informatie op de Site is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van KONVIVIO.

De toegang tot uw privéruimte “My.Digital-Meeting.be” is voor u gereserveerd na identificatie met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het staat u vrij om deze identificatiecode en dit wachtwoord te bepalen, met inachtneming van de door KONVIVIO gestelde veiligheidseisen. U blijft als enige verantwoordelijk voor de informatie die aan KONVIVIO wordt doorgegeven en die op uw privéruimte “My.Digital-Meeting.be” wordt opgeslagen. U kunt deze informatie op elk moment toevoegen, wijzigen of verwijderen. U erkent dat uw wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk is en u gaat ermee akkoord de nodige maatregelen te nemen om deze vertrouwelijkheid te handhaven, met inbegrip van regelmatige wijzigingen van uw wachtwoordmodus. Het gebruik van uw login en/of wachtwoord op andere websites is op eigen risico. KONVIVIO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleuze toegang tot uw privéruimte “My.Digital-Meeting.be”, van wijziging van uw privéruimte “My.Digital-Meeting.be” door een onbevoegde derde of van een handeling van uw privéruimte “My.Digital-Meeting.be” door een onbevoegde derde.

KONVIVIO behoudt zich het recht voor om uw privé-zone “My.Digital-Meeting.be” naar eigen goeddunken te verwijderen of op te schorten. Een dergelijke schrapping of opschorting van het initiatief kan het gevolg zijn van het feit dat er gedurende een bepaalde periode geen rekening wordt gehouden met het initiatief en/of dat KONVIVIO een tijdelijke maatregel heeft genomen tegen een verdachte rekening. KONVIVIO is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt veroorzaakt door een dergelijke schrapping of opschorting. Mits u KONVIVIO verzoekt om digitale inhoud te leveren, gaat u akkoord met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst en ziet u af van uw herroepingsrecht.

4. Prijzen en betaling

4.1 Prijzen

De prijzen van onze diensten en abonnementen zijn berekend en aangegeven in euro’s, exclusief BTW. Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te allen tijde te wijzigen. Onze diensten en abonnementen worden echter altijd gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de aan de klanten toegekende speciale prijsvoorwaarden niet van toepassing op promotionele aanbiedingen.

4.2 Betaling

De betaling van de aankopen geschiedt door middel van bankoverschrijving, automatische incasso en kredietkaarten van Visa of Mastercard. De klant gaat ermee akkoord de volledige prijs en kosten voor het gekochte product te betalen, inclusief belastingen. Op verzoek van de klant kan een factuur worden opgesteld, op voorwaarde dat de klant deze wens te kennen heeft gegeven op het ogenblik van de inschrijving. Deze facturen zijn contant betaalbaar. Facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een boeteclausule van 10% met een minimum van 25 euro, alsmede met de wettelijke rente berekend over het gefactureerde bedrag vanaf de vervaldag van de factuur. De klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor betalingsproblemen die verband houden met de werking van de e-commercedienst. Online betalingen worden verricht via de beveiligde website van Mollie. De klant aanvaardt de gebruiksvoorwaarden van de website https://www.mollie.com.

5. Inschrijvingsvoorwaarden

5.1 Activering van abonnementen

Abonnementen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling geactiveerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij zich iets onvoorzien voordoet.

5.2 Duur van een abonnement

In het geval van abonnementen is de verlenging van het abonnement voor een gelijke duur stilzwijgend en automatisch. Vanaf de 12e maand van het abonnement kan elke abonnee het abonnement op elk moment opzeggen, op voorwaarde dat de opzegging per aangetekende brief wordt verstuurd. De opzegging wordt van kracht aan het einde van de abonnementsperiode.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De Site en de inhoud ervan worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de kwaliteit, de gebruiksvoorwaarden en/of de beschikbaarheid ervan.

6.1 Kwaliteit van de informatie en de inhoud

KONVIVIO is slechts gebonden aan een middelenverbintenis met betrekking tot de kwaliteit van de inhoud van de Site; zij draagt in dit opzicht geen enkele resultaatsverbintenis van welke aard dan ook. In het algemeen garandeert KONVIVIO niet de volledigheid, volledigheid, nauwkeurigheid, legitimiteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud van de informatie en diensten die op de Site en het privégedeelte “My.Digital-Meeting.be” worden aangeboden. KONVIVIO stelt alles in het werk om u te voorzien van kwaliteitsvolle inhoud, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen dan ook die voortvloeien uit uw gebruik van de Site of de informatie op de Site.

Meer in het bijzonder biedt KONVIVIO u zo betrouwbaar mogelijke en regelmatig bijgewerkte managementtools op de Site aan. KONVIVIO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als er fouten worden gevonden in de inhoud van deze tools of online hulp. De informatie wordt altijd als “voorlopig” beschouwd, zodat deze altijd door KONVIVIO moet worden bevestigd. Hetzelfde principe geldt ook voor de prijzen die op de Site of in het privégedeelte “My.Digital-Meeting.be” worden aangegeven.

6.2 Veiligheid/toegang

KONVIVIO levert redelijke en zorgvuldige inspanningen om de veiligheid en operationele integriteit van de Site te handhaven door veiligheidsmaatregelen te treffen die passen bij de aard van de gegevens en de risico’s die de activiteit met zich meebrengt. Behalve in geval van fraude of grove nalatigheid, kan KONVIVIO niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de toegang tot de Site of de schadelijke gevolgen die daaruit voor u of voor derden kunnen voortvloeien. In het algemeen kan KONVIVIO niet verantwoordelijk worden gehouden, behalve in gevallen van fraude of grove nalatigheid, voor schade (direct of indirect) die het gevolg is van incidenten, tijdelijk of permanent, die uw gegevens of uw computerapparatuur aantasten en die zijn veroorzaakt door uw toegang tot de Site.

KONVIVIO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van haar Site en haar diensten en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van inbraak in haar computersystemen of diefstal van gegevens, met dien verstande dat KONVIVIO zich ertoe verbindt redelijke maatregelen te treffen om dergelijke illegale inbraken te voorkomen.

6.3 Updates

Ondanks onze inspanningen om de juistheid van informatie en/of documenten die op de Site of in het privé-gedeelte “Mijn Konvivio” worden verstrekt te verzekeren, wijst KONVIVIO elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, in geval van onnauwkeurigheid of gebrek aan actualisering van informatie, een voorstel van goederen of enig ander document op de Site.

6.4 Schade

Behalve in het geval van fraude of grove nalatigheid kan KONVIVIO (met inbegrip van aan haar gerelateerde bedrijven, managers, directeuren, agenten en werknemers) niet aansprakelijk worden gesteld op grond van een contract of onrechtmatige daad (zelfs in het geval van nalatigheid), voor enige commerciële schade die u mogelijk lijdt (verlies van gegevens, winst, omzet, zaken, kansen, klantwaarde, reputatie of bedrijfsonderbreking) en die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Site of de door KONVIVIO geleverde diensten.

Behalve in het geval dat zij naar behoren op de hoogte zou zijn gesteld van het bestaan van illegale inhoud in de zin van de geldende wetgeving, en niet onmiddellijk zou hebben gehandeld om deze te verwijderen, kan KONVIVIO niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of acties (of het gebrek aan actie) van gebruikers van de Site of diensten.

Onverminderd het voorgaande, indien KONVIVIO aansprakelijk wordt gesteld, om welke reden of oorzaak dan ook, door een rechtbank of bevoegde autoriteit, tegenover u of een derde partij, voor welke handeling dan ook, zal onze aansprakelijkheid niet meer bedragen dan 250 EUR. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van fraude of grove nalatigheid van KONVIVIO.

7. UW VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER DE DIENSTVERLENER

7.1 Uw inhoud – verantwoordelijkheid

Door informatie aan KONVIVIO te verstrekken, hetzij via uw privéruimte “Mijn Konvivio”, per e-mail of op enige andere wijze, garandeert u dat u uw ware identiteit gebruikt en dat alle verstrekte informatie, voor zover u weet, waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig is op het moment dat u deze verstrekt. Indien u vaststelt dat de door u verstrekte informatie onjuist of verouderd is, verbindt u zich ertoe ons daarvan in kennis te stellen. Als u dit niet doet, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Wanneer u informatie en inhoud zoals foto’s, documenten, beschrijvingen, opmerkingen of reacties bij ons indient, hetzij via het e-mailadres info@Konvivio.be, via de verschillende instrumenten waarmee u dergelijke informatie op de Site kunt indienen (met name uw privéruimte “Mijn Konvivio”) of op enige andere wijze, verbindt u zich ertoe deze AVU na te leven, alsmede alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud die door u of via uw privéruimte “Mijn Konvivio” online wordt geplaatst en voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Indien u een advertentie aanvraagt op de Site of indien u inhoud online plaatst die beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten (foto van een onroerend goed, tekst, tekening, enz.), garandeert u dat u zelf de auteur bent van deze inhoud of dat u de nodige toelatingen hebt gekregen voor deze publicatie. U garandeert ook dat uw inhoud niet in strijd is met de goede zeden of omgangsvormen. Bovendien verbindt u zich ertoe, wanneer de online geplaatste inhoud een foto is die een geïdentificeerde of identificeerbare persoon voorstelt, vooraf te controleren of deze persoon zijn of haar toestemming heeft gegeven, zelfs indien u voor het overige de auteur van deze foto bent.

7.2 Verwijdering/wijziging van inhoud

KONVIVIO behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving informatie uit uw privéruimte “Mijn Konvivio” te verwijderen die de TOS, het Privacybeleid (het “Beleid”) of enige toepasselijke wettelijke of regelgevende bepaling schendt, evenals alle informatie die door KONVIVIO als schadelijk, ongepast of inadequaat wordt beschouwd.

7.3 Schadeloosstelling

U zult KONVIVIO vrijwaren van elke claim en/of procedure door derden, ongeacht de vorm en aard, die zijn oorsprong zou vinden in een informatie die u hebt verstrekt of in een gedrag dat u hebt aangenomen in strijd met deze TOS of een toepasselijke wettelijke of regelgevende bepaling. In dit verband zult u de volledige schadevergoeding dragen waartoe KONVIVIO zou worden veroordeeld, alsmede de kosten van de rechtspleging en de kosten en advocatenhonoraria die het zou moeten opbrengen of dragen. KONVIVIO verbindt zich ertoe u zo spoedig mogelijk van een dergelijke vordering en/of procedure in kennis te stellen.

8. HYPERLINKS NAAR ANDERE DIENSTEN

De Site kan verwijzen naar andere diensten waarover KONVIVIO geen technische of inhoudelijke controle heeft. Het bestaan van een hyperlink naar een andere dienst houdt geen goedkeuring in van die dienst of van de inhoud ervan.

KONVIVIO wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van webdiensten waarnaar de Site verwijst of informatie die op deze diensten wordt gepubliceerd. Zij wijst tevens elke verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens via deze diensten.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Intellectuele eigendom van KONVIVIO
Onder voorbehoud van de inhoud die u publiceert, kunnen de Site in zijn geheel en de verschillende elementen die op de Site verschijnen (zoals teksten, foto’s, catalogi, lay-out, handelsmerken, logo’s, illustraties, specifieke software, video’s) beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan KONVIVIO of zijn licentiegevers. In voorkomend geval hebben zij van deze derden toestemming gekregen voor publicatie, verspreiding of een gebruiksrecht.

Het logo, de naam van producten, diensten of de naam van bedrijven die op deze Site worden vermeld, kunnen handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen zijn of worden beschermd door andere exclusieve rechten van hun respectieve eigenaars. U stemt er uitdrukkelijk mee in deze exclusieve rechten te respecteren.

KONVIVIO verleent u uitsluitend een gratis, persoonlijk, niet-exclusief, intrekbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Site en de privéruimte “Mijn Konvivio”, onder voorbehoud van naleving van deze TOS.

Behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen is het u verboden, zonder dat deze opsomming beperkend is, de informatie of diensten die van deze Site worden verkregen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, uit te zenden, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, te reproduceren of te laten reproduceren, tijdelijk of permanent, door welk proces dan ook, bekend of onbekend, op welk medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KONVIVIO. Niet-naleving van dit verbod kan een inbreuk vormen die uw civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt.

Hyperlinks naar de Site worden getolereerd op voorwaarde dat zij verwijzen naar de homepage en niet vergezeld gaan van denigrerende of lasterlijke opmerkingen over de Site.

9.2 Uw intellectuele eigendom
Voor inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan u eigenaar bent en die u op de Site hebt gepubliceerd of die u op een andere manier naar ons hebt verzonden, verleent u KONVIVIO een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, vrije en wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, te distribueren, aan te passen en mee te delen. Deze licentie geldt voor de gehele duur van de wettelijke bescherming van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

10. VERTROUWELIJKHEID EN RESPECT

U stemt ermee in de commerciële informatie (marktanalyse, vergelijkingen, prijzen, afbeeldingen, etc.) die u door KONVIVIO zou worden toegezonden naar aanleiding van een bepaald verzoek dat u aan KONVIVIO zou hebben gericht vanaf de Site, de privéruimte “Mijn Konvivio” of op enige andere wijze, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven. Het is u ook verboden om informatie verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon te misbruiken, lastig te vallen of schade toe te brengen, of om informatie met betrekking tot die persoon te promoten, te vragen of te verkopen, zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn bezorgd over het respect van uw privacy bij het gebruik van de Site en zijn ons bewust van het belang dat u hieraan hecht. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van de Site worden geregistreerd en gebruikt in strikte overeenstemming met ons Privacybeleid, dat kan worden bekeken door hier te klikken.

12. Divers

11.1 Bewijsovereenkomst

U stemt ermee in dat wij alle informatie die nodig is voor het beheer van de Site langs elektronische weg met u kunnen uitwisselen. Elke elektronische communicatie tussen u en ons wordt verondersteld dezelfde bewijskracht te hebben als een geschreven document op papier. Het gebruik van uw privéruimte “Mijn Konvivio”, beschermd door een unieke identificatiecode en een wachtwoord, stelt KONVIVIO in staat ervan uit te gaan dat u het bent die de Site gebruikt. Elke mededeling of kennisgeving die is gericht aan deze privéruimte of aan het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het aanmaken (of bijwerken) van deze privéruimte, wordt geacht rechtsgeldig aan u te zijn gericht.

11.2 Scheidbaarheid

Indien één of meer bepalingen van de TOS nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard onder de toepasselijke wetgeving, geheel of gedeeltelijk, zal een dergelijke situatie geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en afdwingbare clausule die de inhoud van de oorspronkelijke clausule zo dicht mogelijk benadert.

10.3 Ondeelbaarheid van de overeenkomsten
Deze TOS en het Handvest vormen de volledige overeenkomst tussen KONVIVIO en u betreffende toegang tot en gebruik van de Site en de privéruimte “Mijn Konvivio” en vervangen alle communicatie, aanbiedingen, voorstellen of correspondentie, mondeling of schriftelijk, tussen KONVIVIO en u.

11.4 Overmacht

Onverminderd andersluidende bepalingen is geen van beide partijen aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen ten gevolge van gebeurtenissen van overmacht (zoals stakingen, oorlog, aardbevingen, rampen van welke aard ook, explosies, branden, hitte-uitbarstingen, overstromingen en alle andere gevallen van overmacht zoals gedefinieerd in de Belgische wetgeving).

11.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanker

De TOS wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze Site en tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze AVTG zal vallen onder de exclusieve bevoegdheid van “de Franstalige handelsrechtbank van Brussel die uitspraak doet in de Franse taal”.